Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden
Trust Verhuizingen

De algemene voorwaarden voor Trust Verhuizingen

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Werkingssfeer
3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen
4. Gevaarlijke voorwerpen of producten
5. Douaneformaliteiten
6. Verhuisprijs
7. Sluiten van de overeenkomst
8. Betaling
9. Wijziging, annuleren, opzeggen van de overeenkomst
10. Verplichtingen van Trust Verhuizingen
11. Aansprakelijkheid van Trust Verhuizingen
12. Verplichtingen van de klant
13. Aansprakelijkheid van de klant
14. Schademelding en klachttermijn
15. Schadevergoeding
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Definities

Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, niet zijnde een bedrijf: b. Trust Verhuizingen: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt; c. consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. d. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Trust Verhuizingen zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg; e. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; f. inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; g. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

Werkingssfeer

Artikel 2. 1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen
plaatsvinden(huisuitzettingen).
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.

Vooraf verstrekken van informatie door partijen

Artikel 3 1. Trust Verhuizingen dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig - het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
2. Trust Verhuizingen stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
3. Trust Verhuizingen wijst de klant erop dat, a de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat Trust Verhuizingen wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 15 aangegeven bedrag; b de klant Trust Verhuizingen kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Trust Verhuizingen niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie; c partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Trust Verhuizingen uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel; d de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen aanvangstijdstip van de verhuizing; e Trust Verhuizingen zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b,c en/of d, mits deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van Trust Verhuizingen op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn.
4. Trust Verhuizingen stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van: a alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert; b alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt; c alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.; d andere zaken die voor Trust Verhuizingen van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Trust Verhuizingen deze gegevens kent.

Gevaarlijke voorwerpen of producten

Artikel 4 1. Als de klant aan Trust Verhuizingen gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Trust Verhuizingen inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en Trust Verhuizingen de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. Trust Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. Trust Verhuizingen heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

Douaneformaliteiten

Artikel 5 Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen: a. Trust Verhuizingen dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; b. de klant dient aan Trust Verhuizingen de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

Verhuisprijs

Artikel 6 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen: a een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid; b een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Trust Verhuizingen, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: a het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen; b het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; c het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. Trust Verhuizingen mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist; d de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Trust Verhuizingen andere kosten

is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Trust Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

Sluiten van de overeenkomst

Artikel 7 1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld: a de door Trust Verhuizingen te verrichten werkzaamheden, b de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW), c het moment en de wijze van betaling, d (voor zover bekend) de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, e deze voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Breda en kunnen gedownload worden van de website van Trust Verhuizingen (www.Trustverhuizingen.nl).
3. De offerte blijft geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders is vermeld.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van Trust Verhuizingen te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Trust Verhuizingen ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft Trust Verhuizingen, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Betaling

Artikel 8 1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing à contant te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door Trust Verhuizingen.
2. Indien Trust Verhuizingen bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door Trust Verhuizingen in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt Trust Verhuizingen met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. 6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Wijzigen, annuleren, opzeggen van de overeenkomst

Artikel 9 1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor Trust Verhuizingen uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Trust Verhuizingen niet verstoren. De klant moet Trust Verhuizingen bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging Trust Verhuizingen voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als Trust Verhuizingen door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: a nieuwe instructies vragen aan de klant, of b als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is Trust Verhuizingen daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van Trust Verhuizingen eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Trust Verhuizingen de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan Trust Verhuizingen worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient Trust Verhuizingen - behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 - deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

Verplichtingen van Trust Verhuizingen

Artikel 10 1. Trust Verhuizingen is verplicht: a de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; b een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
2. De verplichtingen van Trust Verhuizingen die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

Aansprakelijkheid van Trust Verhuizingen

Artikel 11 1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Trust Verhuizingen aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Trust Verhuizingen niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Trust Verhuizingen de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. Trust Verhuizingen kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: a de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; b de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt; c de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; d enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
3. Trust Verhuizingen die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: a het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld; b het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden; c de keuze door de klant - hoewel Trust Verhuizingen hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; d de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Trust Verhuizingen, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; e de aard of staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: - lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen - het afsterven van planten - het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij
de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Trust Verhuizingen heeft overhandigd - het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur. Wanneer Trust Verhuizingen bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
4. Trust Verhuizingen is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Trust Verhuizingen gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV. Trust Verhuizingen is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

Verplichtingen van de klant

Artikel 12 1. De klant is verplicht om voor Trust Verhuizingen zowel het laad- als het losadres goed begaanbaar te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan dat eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale verhuisactiviteiten niet tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is Trust Verhuizingen niet aansprakelijk voor eventuele optredende schade.
2. Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door Trust Verhuizingen in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd door de klant kan Trust Verhuizingen de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.

Aansprakelijkheid van de klant

Artikel 13 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Trust Verhuizingen lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Trust Verhuizingen indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.
3. De klant zal Trust Verhuizingen op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Trust
Verhuizingen door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, - strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door Trust Verhuizingen, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

Schademelding en klachttermijn

Artikel 14 1. a. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan Trust Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan Trust Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd; b. Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aan Trust Verhuizingen te worden gemeld, bij gebreke waarvan Trust Verhuizingen wordt geacht de verhuizing zonder nietdirect waarneembare schade te hebben uitgevoerd. c. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.
2. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de verhuisdatum.
3. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van Trust Verhuizingen dienen binnen veertien dagen na de verhuizing aan Trust Verhuizingen te worden gemeld
4. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren aan Trust Verhuizingen.
5. U bent verzekerd tegen dagwaarde, wanneer een schade aan Trust Verhuizingen wordt gemeld dient u de aankoop-bon van het beschadigde item toe te voegen. Indien u de aankoop-bon niet kunt overleggen maakt Trust Verhuizingen geen werk van de door u gemelde schade.
6. Kunstobjecten (schilderijen, beelden etc.) en antiek zijn standaard mee verzekerd tot een bedrag van €1250,00. Kunstobjecten en antiek met een hogere dagwaarde dan €1250,00 dienen vooraf gemeld te worden en hiervoor kan een aparte verzekering afgesloten worden.

Schadevergoeding

Artikel 15 1. De schadevergoeding die Trust Verhuizingen op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 100.000,--. of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
2. Indien Trust Verhuizingen in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €100.000,-- per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
3. Voor zover Trust Verhuizingen aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld: a bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; b bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit: 1 een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; 2 een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
4. U heeft bij Trust Verhuizingen een eigen risico van €150,00 eventuele schade die ontstaan is door Trust Verhuizingen die onder de €150,00 te vervangen en/of te repareren is wordt niet aan u vergoed.
5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Trust Verhuizingen overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
6. Trust Verhuizingen kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 16 Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en (de) overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten. Bij eventuele geschillen is slechts de Bredase rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen.

Verhuisbedrijf Trust Verhuizingen uit Breda

We komen onze afspraken na en geloven in kwaliteit en een prettige werksfeer. Wilt u weten wat Trust Verhuizingen voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Op aanvraag verhuizen we uw inboedel in het weekend of met spoed. Neem gerust contact met ons op om uw gewenste verhuistijden te bespreken of vraag direct een vrijblijvende offerte aan waar je binnen 24 uur van ons een passend voorstel op krijgt!

Werkgebieden waar we een zorgvuldige verhuizing regelen.